Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.houseoftrichomes.cz,

provozovaném společností HOUSE OF TRICHOMES s.r.o., se sídlem Plzenecká 222/22, Plzeň 2, IČ: 19324774. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 43772

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky")společnosti HOUSE OF TRICHOMES s.r.o., se sídlem Plzenecká 222/22, Plzeň 2, identifikační číslo: 19324774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 43772 (dále jen HOT") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi společností HOT nebo třetí osobou využívající služeb elektronického tržiště provozovaného společností HOT na internetové adrese www.houseoftrichomes.cz (dále jen „webová stránka") jako stranou prodávající (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou jako stranou kupující (dále jen „kupující" nebo„zákazník“).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může HOT měnit či doplňovat s tím, že mezi smluvními stranami je vždy účinné znění účinné k okamžiku uzavření kupní smlouvy 
  6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou ze strany společnosti HOT jakož i jiných prodávajících považovány za správné pro účely uzavření kupní smlouvy a fakturace.
  7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že HOT ani prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  8. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  9. HOT může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení HOT, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  11. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícími k prodeji, a to včetně uvedení cen jimi nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena za dopravu a úhradu na dobírku je uvedena zvlášť. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s kupujícím. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající nejsou povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. HOT neodpovídá za správnost a aktuálnost informací uvedených u produktů prodávaných prostřednictvím webové stránky třetími subjekty, kteří informace do webové stránky sami vložili.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, úhradou na dobírku a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. V rámci webového rozhraní obchodu jsou u jednotlivých produktů uvedeny také údaje o prodávajícím a jeho zvláštních podmínkách vztahujících se k prodeji nabízeného zboží, pakliže se odlišují od těchto obchodních podmínek. Zvláštní podmínky prodeje uvedené u jednotlivého zboží a odlišující se od těchto obchodních podmínek mají před těmito obchodními podmínkami přednost.
  5. HOT umožňuje v rámci webového rozhraní obchodu vyhledávat jednotlivé nabídky zboží a uzavírat kupní smlouvu mezi zákazníkem a prodávajícím, který nabídku na základě smlouvy se HOT umístil. HOT zveřejňuje pouze nabídky vlastních výrobků nebo výrobků třetích osob registrovaných pro účely prodeje na webových stránkách. Jednotlivé nabídky jsou řazeny dle zákazníkem zvolených relevantních kritérií, jako je název, typ a obsah vyhledávaného zboží, a to automaticky na základě zadaných vyhledávaných výrazů zákazníkem. Webové stránky neposkytují komplexní cenové srovnání daného produktu či typu zboží na trhu ani nabídku jiných než smluvních partnerů HOT (či HOT jako prodejce).
  6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
   - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
  7. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, případně od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek internetového obchodu houseoftrichomes.cz či zvláštních podmínek vztahujících se k produktům).
  11. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je starší 18-ti let! Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě pochybností o splnění podmínky plnoletosti kupujícího převážně při nákupu zboží obsahující alkohol a tabákových výrobků.
  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady nepřevyšují běžnou sazbu internetového připojení sjednaného s poskytovatelem kupujícího.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné sazby DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při převzetí;

- prostřednictvím platební brány

- dobírkou při převzetí zboží od dopravce
- bezhotovostně převodem na účet příslušného prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně platbou na dobírku. Způsob doručení a úhrady zboží a s ním spojené poplatky jsou definovány v sekci Jak nakupovat. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním a úhradou zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. 
 6. Spotřebitelské recenze zboží zveřejněné po účinností těchto obchodních podmínek (od 24.10.2023) pochází od zákazníků, u nichž bylo před zveřejněním ověřeno, že zboží skutečně zakoupili.  
 7. DORUČENÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY
 8. Příjem objednávky prodávající potvrdí zákazníkovi e-mailem. Zboží je zpravidla expedováno do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky (či v případě platby předem od připsání částky na účet prodávajícího). V případě vyprodání zboží prodávající kupujícího vyrozumí a domluví se na dalším postupu.
 9. Způsob doručení zboží a s ním spojené poplatky jsou definovány v sekci jak nakupovat, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 10. V případě zasílání objednaného zboží prostřednictvím České pošty je maximální hmotnost jedné zásilky 30 kg. Při osobním odběru není hmotnost objednaného zboží omezená.
 11. Při převzetí objednávky po Vás může být požadováno prokázání plnoletosti, pokud jste nakoupili zboží obsahující alkohol nebo tabákové výrobky!
 12. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a na případné závady dopravce neprodleně upozornit. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejího zjevného poškození nešetrným zacházením se kupujícímu doporučuje zásilku nepřevzít.
 13. Nebyla-li zvolena platba na dobírku, prodávající zboží zasílá na adresu sdělnou kupujícím pro účely doručení až poté, co dojde k úhradě. 
 14. NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen objednané zboží převzít. Poruší-li kupující tuto svou povinnost, je odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne, včetně úhrady dodatečných nákladů na doručení zboží zpět prodávajícímu.  

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
  1. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání takového důvodu. Odstoupení lze učinit prostřednictvím vyplnění TOHOTO FORMULÁŘE, který zákazník přiloží k vrácenému zboží. Pro zvýšení komfortu zákazníků HOT na základě smluvního vztahu vyřizuje veškerá odstoupení týkající se zboží prodávaného prodávajícími na webové stránce; tím není dotčeno právo zákazníka kontaktovat v rámci zákonných pravidel přímo příslušného prodejce.
  2. Nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  3. Kupující vrací zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od smlouvy a následném vrácení zboží kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  4. Kupující se zavazuje, že využije-li svého práva odstoupit od smlouvy, zašle nepoškozené zboží na adresu prodávajícího, , zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození. Prodávající doporučují zásilku pojistit. Výslovně také uvádí, že balíky poslané na dobírku není možné přijmout. Náklady na dopravu jdou v tomto případě k tíži zákazníka. 
  5. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a kontakt (e-mail nebo telefon) a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
  6. Po převzetí vráceného zboží se prodávající zavazuje zaslat na bankovní účet či fakturační adresu zákazníka zpět kupní cenu, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů.
  7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží nebo pochybnosti o plnoletosti kupujícího v případě objednání zboží obsahující alkohol nebo objednání tabákových výrobků. 
  8. V případě, že zboží při převzetí vykazuje vady, tj. např. nemá vlastnosti deklarované prodávajícím při uzavření kupní smlouvy, je poškozené nebo nebylo doručeno v objednaném množství či kvalitě, má kupující právo takové zboží reklamovat postupem dle ustanovení článku VII. níže .

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Má-li zakoupené zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění, a to nejpozději ve lhůtě dvou let od jeho převzetí, není-li dále uvedeno jinak. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu, lze uplatnit reklamaci v případě, že se jedná o skrytou vadu, nejpozději v této lhůtě. Reklamaci je možné uplatnit prostřednictvím vyplnění TOHOTO FORMULÁŘEtohoto formuláře a zaslání tohoto formuláře spolu s reklamovaným zbožím na adresu HOT uvedenou ve formuláři. Pro zvýšení komfortu zákazníků HOT na základě smluvního vztahu vyřizuje veškeré reklamace zboží prodávaného prodávajícími na webové stránce, včetně oprav (jakožto záruční servis); tím není dotčeno právo zákazníka kontaktovat v rámci zákona přímo příslušného prodejce.
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
 3. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.:
 4. d Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 5. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
 6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 8. Prodávající informuje o stavu reklamace kupujícího.  
 9. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.
 11. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží zákazníkem).
 12. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva; tyto náklady je kupující povinen uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace. Nepřevezme-li kupující opravenou věc do 14 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.
 13. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Kupující se rovněž se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci , orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@houseoftrichomes.com Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@houseoftrichomes.comnebo na telefonním čísle: + 420

Adresa pro písemnou komunikaci, zaslání odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a reklamace je HOUSE OF TRICHOMES s.r.o., Šmeralova 346 Klatovy IV, 33901 Česká republika.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. HOT a prodávající shromažďují osobní údaje kupujících a to jméno, příjmení, adresu bydliště, případně adresu dodání zboží, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
 2. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího.
 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícím, kteří se odhlásí z odběru, nebudou již zasílány obchodní sdělení a informace.
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož jsou HOT a smluvní prodávající zapojeni. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 6. HOT si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.houseoftrichomes.cz.
 7. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 23.10.2023.